Từ điển tiếng Việt 4.0


hiện có 36.604 mục từ

óc bè phái 

danh từ
 

khuynh hướng chủ trương hoạt động bè phái, không chịu đoàn kết rộng rãi, gây chia rẽ nội bộ.