đèn đóm 

danh từ
 

(khẩu ngữ) đồ dùng để thắp sáng (nói khái quát): "Trời đen như mực. Không đèn đóm nào chống lại nổi với mưa, với gió." (NCao; 12)