Từ điển tiếng Việt 4.0


hiện có 36.605 mục từ

đũa cả 

danh từ
 

đũa to và dẹp, dùng để ghế và xới cơm.