Từ điển tiếng Việt 4.0


hiện có 36.604 mục từ

đại cán 

danh từ
 

y phục gồm quần Âu và áo mặc ngoài, cổ đứng, có bốn túi (loại trang phục mà cán bộ sau Cách mạng Tháng Tám thường mặc).