Từ điển tiếng Việt 4.0


hiện có 36.604 mục từ

đại cao 

danh từ
 

pháo cao xạ cỡ lớn, miệng nòng có đường kính miệng trên 100 millimet.