Từ điển tiếng Việt 4.0


hiện có 36.604 mục từ

độc chiếm 

động từ
 

chiếm lấy, giành lấy riêng một mình: độc chiếm thị trường