đội đá vá trời 

 
 

ví việc làm phi thường (như bà Nữ Oa đội đá để vá trời trong thần thoại Trung Quốc).