đao binh 

danh từ
 

(, văn chương) như binh đao.