Ấn T để tra

an sinh 

tính từ
 

an toàn cuộc sống: vấn đề an sinh xã hội