béo tốt 

tính từ
 

béo và khoẻ (nói khái quát): người béo tốt, khoẻ mạnh