Từ điển tiếng Việt 4.0


hiện có 36.605 mục từ

bí truyền 

tính từ
 

được bí mật truyền lại cho một số rất ít người: môn võ bí truyền * phương thuốc bí truyền