B,B 

 
 

(đọc là ; đánh vần là bờ) con chữ thứ tư của bảng chữ cái chữ quốc ngữ.