bang giao 

động từ
 

giao thiệp về mặt nhà nước giữa nước này với nước khác: quan hệ bang giao giữa hai nước