bi quan 

tính từ
 

có cách nhìn nặng nề về mặt tiêu cực, không tin tưởng ở sự phát triển theo hướng tốt, ở tương lai: thái độ bi quan * nhìn đời bằng cặp mắt bi quan 

(khẩu ngữ) (tình hình) khó cứu vãn, tuyệt vọng: tình thế rất bi quan