cơ đồ 

danh từ
 

sự nghiệp lớn và vững chắc: "Một tay gây dựng cơ đồ, Bấy lâu bể Sở, sông Ngô tung hoành!" (TKiều)