Từ điển tiếng Việt 4.0


hiện có 36.605 mục từ

cơ hoành 

danh từ
 

cơ hình tấm ngăn cách khoang ngực và khoang bụng ở các loài có vú: hiện tượng co thắt cơ hoành