Từ điển tiếng Việt 4.0


hiện có 36.605 mục từ

cầm đã bén dây 

 
 

(văn chương) đàn đã lên dây; ví tình cảm nam nữ, vợ chồng đã mặn nồng, khăng khít: "Trót vì cầm đã bén dây, Chẳng trăm năm cũng một ngày duyên ta." (TKiều)