cắt cơn 

động từ
 

làm dứt tạm thời cơn bệnh hoặc cơn nghiện một cách nhanh chóng: uống thuốc để cắt cơn sốt rét