cốt lõi 

danh từ
 

cái quan trọng nhất, chủ yếu nhất: cốt lõi của vấn đề