cổ lệ 

động từ
 

() khuyến khích, khích lệ: cổ lệ phong trào