Từ điển tiếng Việt 4.0


hiện có 36.605 mục từ

cháo lão 

danh từ
 

(khẩu ngữ) cháo cho người ốm (nói khái quát): hằng ngày phải lo thuốc men, cháo lão cho ông cụ