Ấn T để tra

formol 

danh từ
 

dung dịch formaldehyde trong nước, dùng để ướp xác, tẩy uế, tổng hợp chất dẻo.