gõ đầu trẻ 

động từ
 

(khẩu ngữ) dạy học cho trẻ nhỏ (hàm ý đùa hoặc không coi trọng): làm nghề gõ đầu trẻ