Từ điển tiếng Việt 4.0


hiện có 36.604 mục từ

giần sàng 

danh từ
 

cây thân cỏ mọc hoang, lá xẻ lông chim, cụm hoa toả ra như hình cái giần, dùng làm thuốc.