hây hẩy 

tính từ
 

(gió thổi) nhẹ, mát, thành từng làn ngắn: chiều hè hây hẩy gió nam