Từ điển tiếng Việt 4.0


hiện có 36.604 mục từ

hùng mạnh 

tính từ
 

có đầy đủ sức mạnh: đất nước hùng mạnh