Từ điển tiếng Việt 4.0


hiện có 36.605 mục từ

hốt hoảng 

 
 

như hoảng hốt: hốt hoảng bỏ chạy