Từ điển tiếng Việt 4.0


hiện có 36.605 mục từ

hộ khẩu 

danh từ
 

người ở trong một hộ: xin nhập hộ khẩu * hộ khẩu thường trú 

sổ hộ khẩu (nói tắt): không có tên trong hộ khẩu