Từ điển tiếng Việt 4.0


hiện có 36.604 mục từ

huân tước 

danh từ
 

quý tộc được phong tước (từ tước hầu trở xuống) ở nước Anh.