kì lân 

danh từ
 

con vật tưởng tượng, mình hươu, chân ngựa, đầu có sừng, được coi là một trong tứ linh (bốn con vật thiêng), cùng với rồng, rùa và phượng.