lè nhè 

 
 

nói giọng trầm và kéo dài, nghe không rõ tiếng, gây cảm giác khó chịu (thường là khi say rượu): say rượu, giọng nói lè nhè