lép vế 

tính từ
 

chịu lép, chịu bị lấn át, chèn ép vì ở vào thế yếu: yếu thế nên đành chịu lép vế