Từ điển tiếng Việt 4.0


hiện có 36.604 mục từ

lộc xộc 

động từ
 

như xồng xộc: lộc xộc vào nhà 

như xộc xệch: quần áo lộc xộc