Từ điển tiếng Việt 4.0


hiện có 36.605 mục từ

loạn sắc 

tính từ
 

(mắt) không phân biệt được một số màu, đặc biệt là màu đỏ và xanh, do bị tật: bị bệnh loạn sắc