Từ điển tiếng Việt 4.0


hiện có 36.605 mục từ

li gián 

động từ
 

gây chia rẽ trong nội bộ đối phương: dùng kế li gián * tung tin xấu để li gián hai người