nên chăng 

 
 

nên hay không, thành hay không thành: "Dầu khi lá thắm, chỉ hồng, Nên chăng thì cũng tại lòng mẹ cha." (TKiều) 

. tổ hợp biểu thị ý đề nghị một cách dè dặt, người nói nêu ra như muốn hỏi để thuyết phục người đối thoại: nên chăng cần phải có một giải pháp mới?