Từ điển tiếng Việt 4.0


hiện có 36.604 mục từ

phát sóng 

động từ
 

phát trên sóng vô tuyến: tăng thời lượng phát sóng * phát sóng lại bộ phim theo yêu cầu của khán giả