sàn sàn 

tính từ
 

gần ngang bằng nhau, suýt soát nhau: trình độ sàn sàn nhau