sít sìn sịt 

tính từ
 

(khẩu ngữ) sít đến mức như liền vào nhau, không còn kẽ hở: hàng rào ken sít sìn sịt