Từ điển tiếng Việt 4.0


hiện có 36.605 mục từ

siêu hình 

tính từ
 

không có hình thể, vượt ra ngoài thế giới vật chất: những thế lực siêu hình * sức mạnh siêu hình 

thuộc về phép siêu hình, dựa trên phép siêu hình: quan điểm siêu hình * cách lập luận siêu hình