tối mắt 

tính từ
 

(khẩu ngữ) ở trạng thái mắt như chẳng còn nhìn thấy gì được nữa: bận tối mắt (rất bận) * tối mắt vì tiền