Từ điển tiếng Việt 4.0


hiện có 36.604 mục từ

tháng đợi năm chờ 

 
 

chờ đợi lâu ngày, hết tháng này đến tháng khác, hết năm này qua năm khác: "Quản bao tháng đợi, năm chờ, Nghĩ người ăn gió nằm mưa xót thầm." (TKiều)