Từ điển tiếng Việt 4.0


hiện có 36.604 mục từ

thước tỉ lệ 

danh từ
 

thước dùng để tính tỉ lệ giữa độ dài trên hình vẽ một vật với độ dài thật trên vật đó.