thường ngày 

 
 

hằng ngày: đồ dùng thường ngày * chuyện thường ngày