Từ điển tiếng Việt 4.0


hiện có 36.604 mục từ

thần tượng 

danh từ
 

tượng thần; dùng để ví cái được tôn sùng, chiêm ngưỡng: thần tượng bóng đá