thỉnh cầu 

động từ
 

(trang trọng) cầu xin điều gì đó với người bề trên có quyền thế: lời thỉnh cầu được chấp thuận