thủ khoa 

danh từ
 

() người đỗ đầu khoa thi hương.

người đỗ đầu kì thi có tính chất quốc gia.