thiếu tá 

danh từ
 

bậc quân hàm thấp nhất của cấp tá, dưới trung tá.