thuyền quyên 

danh từ
 

(, văn chương) người con gái đẹp: gái thuyền quyên * "Thuyền quyên sánh với anh hùng, Những người thục nữ sánh cùng văn nhân." (ca dao)