Từ điển tiếng Việt 4.0


hiện có 36.604 mục từ

tinh binh 

danh từ
 

() quân tinh nhuệ: "Trong tay mười vạn tinh binh, Kéo về đóng chật một thành Lâm Tri." (TKiều)